بازوی Swingover

اینترپالس 4600544 - بازوی سوئینگ اور - کامپکت
InterPuls  4600544 - SWINGOVER COMPACT
اینترپالس 4600486 - بازوی سوئینگ اور - تلسکوپی
InterPuls  4600486 - SWINGOVER TELESC
اینترپالس 4600288 - سنسور شروع اتوماتیک
InterPuls  4600288 - AUTO-START SENSOR