تراپ

اینترپالس 2209085 تراپ
InterPuls  2209085 - S.TRAP LT. 9 1/76 1CRV/76 1/16 WW/S
اینترپالس 2209063 تراپ
InterPuls  2209063 - S.TRAP LT.9 1/51-1/38 WW/S
اینترپالس تراپ 2209064
InterPuls  2209064 - S.TRAP LT.9 2/51 WW/S
اینترپالس تراپ2209065
InterPuls  2209065 - S.TRAP LT.9 1/63-1/51 WW/S
اینترپالس تراپ 2209066
InterPuls  2209066 - S.TRAP LT.9 1/76-1/63 WW/S
اینترپالس 2209068 تراپ
InterPuls  2209068 - S.TRAP LT.9 1/51-1/38-1/16 WW/S
اینترپالس 2209069 تراپ
InterPuls  2209069 - S.TRAP LT.9 2/51-1/16 WW/S
اینترپالس 2209070 تراپ
InterPuls  2209070 - S.TRAP LT.9 1/63-1/51-1/16 WW/S
اینترپالس 2209071 تراپ
InterPuls  2209071 - S.TRAP LT.9 1/76-1/63-1/16 WW/S
اینترپالس 2209072 تراپ
InterPuls  2209072 - S.TRAP LT.9 1/63-2/51-1/16 WW/S
اینترپالس 2209073 تراپ
InterPuls  2209073 - S.TRAP LT.9 1/76 S/S
اینترپالس 2209074 تراپ
InterPuls  2209074 - S.TRAP LT.9 1/63 S/S
اینترپالس 2209086 تراپ
InterPuls  2209086 - S.TRAP LT. 9 1/76(SUP) 1/63(INF)S/S