تزریق مستقیم

دودا تزریق مستقیم
DODA  Drag Injector

پخش کننده کود سیستم ساده ای دارد و در جاهایی مورد استفاده دارد که تانکرها به راحتی نمی توانند کار کنند. ضمنا بر روی هر نوع خاکی کاربرد دارد. (یعنی خاک غیر زراعی، زراعی و یا حتی مناطق کوهستانی).