جمع کننده اتومات (ACR)

اینترپالس 5509009- ACR
InterPuls  5509009- ACR
اینترپالس 5509008- ACRPULS
InterPuls  5509008- ACRPULS