خوشه خرچنگی اربیتر استیل 250 - 350

اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1549011
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1549011
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1549012
InterPuls  Orbiter HD250-350 - 1549012
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1549026
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1549026
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1549030
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1549030
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1549044
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1549044
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1549031
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1549031
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1549013
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1549013
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1549015
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1549015
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1549018
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1549018
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1549035
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1549035
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1549036
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1549036
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1549016
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1549016
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1549019
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1549019
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539072
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539072
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539084
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539084
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539093
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539093
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539094
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539094
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539073
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539073
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539073
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539073
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539168
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539168
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539111
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539111
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539166
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539166
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539085
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539085
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539078
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539078
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539086
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539086
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539102
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539102
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539104
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539104
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539105
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539105
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539172
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539172
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539173
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539173
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539170
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539170
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539076
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539076
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539089
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539089
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539089
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539089
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539129
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539129
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539079
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539079
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539090
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539090
اینترپالس اربیتر استیل 250-350 - 1539130
InterPuls  Orbiter HD 250-350 - 1539130

ویژگی های خوشه خرچنگی اربیتر استیل 250-350:

  • در دو نوع دارای قاب استیل و دارای قاب پلاستیکی
  • ایده آل برای دوشش گاوهای پر شیر
  • طراحی ایده آل برای سهولت کار شیردوشی
  • امکان دوشش کلیه گاوها با فرمهای مختلف پستان با داشتن فاصله 112 میلیمتری بین شاخه ها
  • دارای وزن سبک 500 گرمی و در نتیجه ممانعت از افتادن خرچنگی از پستان
  • سهولت رویت داخل خرچنگی
  • ثبات خلا داخل خرچنگی و تضمین سلامت پستانها
  • شستشوی آسان و سریع
  • دارای خروجی بزرگ شیر
  • مطابق با استانداردهای بین المللی ایزو