دیفیوزر دیسکی

 

دیفیوزرهای دیسکی در دو سایز با ظرفیت هوای متفاوت تولید می شوند که در مخزن هایی با هر شکل و سایز کاربرد دارد.