دیفیوزر لوله ای

دیفیوزرهای لوله ای در سه سایز طولی با ظرفیت هوای متفاوت تولید می شوند.آن ها ترجیحا به صورت واحدهای خود متکی، از قبل مونتاژ شده با قابلیت حمل و نصب آسان تنظیم شده اند.