سپراتور پیچشی(Screw)

دودا سپراتور پیچشی
DODA  Screw Separator