شلنگ تغذیه دستگاه کودپاش

دودا شلنگ تغذیه کودپاش
DODA  Feeding Hose

 

برای اتصال هر نوع کودپخش کن به منبع اصلی مناسب هستند، یعنی جایی که بالاترین و حداکثر مقاومت در مقابل ساییدگی و انقباض نیاز است. آنها در دمای بین "50- تا 75+" قابل استفاده هستند.

اینچ قطر داخلی ضخامت دیوار وزن در هر متر فشار انبساطی قدرت کششی (*)
2 51.0mm  + 2.0 2,6mm 0,51kg 7,0MPa 5370kg
2 ½ 65.0mm + 2.0 2,6mm 0,64kg 5,8MPa 6530kg
3 76.0mm  + 2.0 2,8mm  0,75kg 4,8MPa 7890kg
3 ½ 90.0mm  +2.0 2,9mm 0,97kg 4,0MPa 9100kg
4 102.0mm  + 2.5 3,0mm 1,150kg 3,8MPa 10100kg
4 ½ 114.0mm  + 2.5 3,0mm 1,250kg 3,5MPa 10800kg
5 127.0mm  + 2.5 2,9mm 1,400kg 3,2MPa 12000kg
6 152.0mm  + 3.0 3,0mm 1,650kg 3,2MPa 14900kg
8 203.0mm  + 3.0 3,0mm 2,200kg 2,6MPa 18880kg
10 254.0mm  + 4.0 3,2mm 2,850kg 2,0MPa 23680kg

12

305.0mm  + 5.0 3,3mm 3,500kg 1,5MPa 38200kg