فن دمنده

اینترپالس 9001835 - فن دمنده
InterPuls  9001835 - HORIZONTAL FAN
اینترپالس 9001836 - فن دمنده
InterPuls  9001836 - HORIZONTAL FAN
اینترپالس 9001837 - فن دمنده
InterPuls  9001837 - HORIZONTAL FAN
اینترپالس 9001838 - فن دمنده
InterPuls  9001838 - HORIZONTAL FAN
اینترپالس 9001839 - فن دمنده
InterPuls  9001839 - HORIZONTAL FAN
تی دی ام فن گرد
TDM  Bridge
تی دی ام فن گرد
TDM  Apex

 

فن دمنده نوعی از سیستم های تهویه سالن های دامپروری شرکت SRP است که برای کاهش استرس گرمایی دام، بدون ایجاد جریان های مضر هوا برای انسان ها  و حیوانات بهترین شرایط فیزیولوژیکی سرمایشی را ایجاد می کند.