فیدرمیکسر خودکششی اکومد

فرزین لیدر PF 1.11 اکومد
Faresin  Leader PF 1.11 Ecomode
فرزین لیدر PF 1.14A اکومد(14 مترمکعب)
Faresin  Leader PF 1.14A Ecomode
فرزین لیدر PF 1.14B اکومد(14 مترمکعب)
Faresin  Leader PF 1.14B Ecomode
فرزین لیدر PF 1.17A اکومد(17 مترمکعب)
Faresin  Leader PF 1.17A Ecomode
فرزین لیدر PF 1.17B اکومد(17 مترمکعب)
Faresin  Leader PF 1.17B Ecomode
فرزین لیدر PF 1.20 اکومد(20 مترمکعب)
Faresin  Leader PF 1.20 Ecomode