فیدر میکسر تویینر

فرزین تویینر 13 مترمکعب
Faresin  Twinner 13 m3
فرزین تویینر 16 مترمکعب
Faresin  Twinner 16 m3
فرزین تویینر 18 مترمکعب
Faresin  Twinner 18 m3

ویژگی های فیدرمیکسر تویینر:

  • فیدرمیکسر تویینر از نظر زمانبندی و کیفیت میکس دارای بهترین عملکرد است، خصوصا هنگامی که مقدار زیادی یونجه، علف دسته شده و یا محصولات سر سخت وجو داشته باشد.
  • اوگرهای پروانه ای به همراه طراحی منحصر به فرد بدنه، این فیدر میکسر را قادر به گرفتن نتایج خارق العاده از میکس خوراک هایی که حاوی مقادیر زیادی فیبرهای بلند و سخت هستند، می کند.
  • هم چنین فیدرمیکسر تویینر امکان تخلیه خوراک از دو طرف را دارد.
  • بدنه این نوع فیدر میکسر بدون زاویه طراحی شده است، تا در نتیجه از لحاظ هندسی دستگاه کوچکتری باشد.