فیدر میکسر رمبو

فرزین رمبو 5 متر مکعبی
Faresin  Rambo 5 m3
فرزین رمبو 7 متر مکعبی
Faresin  Rambo 7 m3
فرزین رمبو 9 متر مکعبی
Faresin  Rambo 9 m3
فرزین رمبو 10.5 متر مکعبی
Faresin  Rambo 10.5 m3

مهم ترین ویژگی فیدرمیکسر رمبو، سادگی کاربرد آن بدون نیازهای خاصی است، به طوریکه کیفیت بالای خوراک میکس شده را تضمین می کند. محور دستگاه طوری طراحی شده است که بهترین وضعیت بالانس وزن را دارد. بازوی اتصال به مال بند با اتصال ساده طراحی شده و این دستگاه قابلیت انتخاب مکان تخلیه در 5 موقعیت را دارد.