فیدر میکسر مستر

فرزین مستر 7 متر مکعبی
Faresin  MASTER 7 m3
فرزین مستر 8.5 متر مکعبی
Faresin  MASTER 8.5 m3
فرزین مستر 10.5 متر مکعبی
Faresin  MASTER 10.5 m3
فرزین مستر 12 متر مکعبی
Faresin  MASTER 12 m3
فرزین مستر 14 متر مکعبی
Faresin  MASTER 14 m3
فرزین مستر 17 متر مکعبی
Faresin  MASTER 17 m3
فرزین مستر 19 متر مکعبی
Faresin  MASTER 19 m3