قرقره حمل شلنگ

دودا قرقره حمل شلنگ
DODA  Hose Reel Trolley

تک و چند قرقره ای که می توانند مقدار مختلفی از شلنگ تخت را جمع کنند، موجود می باشد.