قطعات

اینترپالس 9001840 - هاب برای محوری به اندازه 4000
InterPuls  9001840 - HUB FOR AXIAL D.4000
اینترپالس 9002148 - هاب برای محوری به اندازه 5000
InterPuls  9002148 - HUB FOR AXIAL D.5000
اینترپالس 9001833 - موتور پنکه سقفی
InterPuls  9001833 - MOTOR AXIAL FAN
اینترپالس 9001834 - موتور پنکه سقفی
InterPuls  9001834 - MOTOR AXIAL FAN
اینترپالس 9002150 - هاب برای محوری به اندازه 6000/7000
InterPuls  9002150 - HUB FOR AXIAL D.6000/7000
اینترپالس 9001820
InterPuls  9001820 - AXIAL FAN BEAM BRACKET
اینترپالس 7009001 - فن کنترل کننده
InterPuls  7009001 - FAN CONTROLLER
اینترپالس 7009002 - فن کنترل کننده
InterPuls  7009002 - FAN CONTROLLER
اینترپالس 7000006 - کلید دما
InterPuls  7000006 - THERMAL SWITCH