لاینر

اینترپالس لاینر - 1800001
InterPuls  Liner - 1800001
اینترپالس لاینر - 1800002
InterPuls  Liner - 1800002
اینترپالس لاینر - 1800011
InterPuls  Liner - 1800011
اینترپالس لاینر - 1800024
InterPuls  Liner - 1800024

ویژگی های لاینر:

  • خاصیت نرم الاستیکی و ضد فرسایش
  • ممانعت از ورود هوا با لبه های نیمه گرد خارجی 
  • عدم لیز خوردگی از روی کارتیه پستان
  • دارای لبه برآمده داخلی و در نتیجه شستشوی کامل لاینر
  • ایده آل برای گاوهای با خصوصیات ژنیتیکی بالای شیردوشی 
  • طراحی بیضی شکل داخل لاینر و در نتیجه کاهش فشار بر بافت دیواره پستان 
  • وزن سبک و ایده آل
  • خروج شیر با حداکثر سرعت
  • مطابق با استانداردهای بین المللی ایزو

 

زمان تعویض لاینر:

برای اطمینان از بهداشت و دوشش صحیح، لاینرها را بهتر است هر 180 روز یکبار یا بعد از 2500 دوشش تعویض شوند.