مدل 206 ITP

اینترپالس 2069028 - ITP206
InterPuls  -Low Line Claw 2069028 - ITP206
اینترپالس 2069036 - ITP206
InterPuls  2069036 - Cluster Low line goats ITP206
اینترپالس 2069037 - ITP206
InterPuls  2069037 - Cluster Low Line sheep ITP206
اینترپالس 2069042 - ITP206
InterPuls  2069042 - High Line Claw ITP206
اینترپالس 2069056 - ITP206
InterPuls  2069056 - Cluster High Line Goats ITP206
اینترپالس 2069057 - ITP206
InterPuls  2069057 - Cluster High Line Sheep ITP206

مزایا:

  • برای سیستم های شیردوشی ACR طراحی شده است.
  • نصب آسان، حتی بر شیردوش های موجود
  • وزن کم
  • شستشوی آسان
  • مطابق استاندارد های ISO