مدونینا

دودا شستشوی سالن انتظار- مدونینا
DODA  Madonnina

سیستم شستشوی سالن انتظار "مدونینا" توسط SRP توصیه می شود، به طوریکه برای جمع آوری آسان و سریع کود از سالن ها از جریان آب بازیافت شده استفاده میکند و بر روی هر نوع سالن قابل نصب می باشد.