مرحله اول - جداسازی

 

دو فرآورده اصلی این مرحله جداسازی جامدات و مایعات است: