مگنوم دبل

فرزین مگنوم دبل 12 مترمکعبی
Faresin  Magnum Double 12 m3
فرزین مگنوم دبل 14 مترمکعبی
Faresin  Magnum Double 14 m3
فرزین مگنوم دبل 16 مترمکعبی
Faresin  Magnum Double 16 m3
فرزین مگنوم دبل 18 مترمکعبی
Faresin  Magnum Double 18 m3
فرزین مگنوم دبل 20 مترمکعبی
Faresin  Magnum Double 20 m3
فرزین مگنوم دبل 22 مترمکعبی
Faresin  Magnum Double 22 m3
فرزین مگنوم دبل 26 مترمکعبی
Faresin  Magnum Double 26 m3
فرزین مگنوم دبل 30 مترمکعبی
Faresin  Magnum Double 30 m3

اینگونه فیدرمیکسرهای عمودی برای مخلوط کردن و توزیع غذا به نشخوارکنندگان به ویژه گاوهای شیری و گوشتی استفاده می شوند. این نوع فیدرمیکسر از همه نظر به منزله بهترین و مناسب ترین ماشین برای دامداری است و آنچه این دستگاه را از دیگر دستگاه های مشابه متمایز می کند، میزان خرد کردن علوفه می باشد.

برای رسیدن به این هدف، فیدرمیکسر مگنوم مجهز به بدنه معکوس طراحی شده و می توان آن را با محور متحرک سفارش داد. بسته به مدل فیدرمیکسر مگنوم سفارشی، 4 یا 5 حسگر وزن در زیر آن نصب شده که وزن علوفه داخل دستگاه را دقیقا نشان می دهد.