مگنوم مونو

فرزین مگنوم مونو 9 متر مکعب
Faresin  Magnum Mono 9 m3
فرزین مگنوم مونو 11 متر مکعب
Faresin  Magnum Mono 11 m3
فرزین مگنوم مونو 13A مترمکعب
Faresin  Magnum Mono 13A m3
فرزین مگنوم مونو 13B مترمکعب
Faresin  Magnum Mono 13B m3
فرزین مگنوم مونو 15 متر مکعب
Faresin  Magnum Mono 15 m3
فرزین مگنوم مونو 17 مترمکعب
Faresin  Magnum Mono 17 m3

اینگونه فیدرمیکسرهایعمودی برای مخلوط کردن و توزیع غذا به نشخوارکنندگان به ویژه گاوهای شیری و گوشتی استفاده می شوند. این نوع فیدرمیکسرعمودی از همه نظر به منزله بهترین و مناسب ترین ماشین برای دامداری است و آنچه این دستگاه را از دیگر دستگاه های مشابه متمایز می کند، میزان خرد کردن علوفه می باشد.