میکسرهای با سیستم هوادهنده سری MOVRED BRACCIO

دودا میکسر مدل MOVRED BRACCIO
DODA  MOVRED BRACCIO
دودا میکسر مدل MOVRED ME
DODA  MOVRED ME