میکسرهای با سیستم هوادهنده سری MOVRED COLONNA با شفت PTO

دودا میکسر مدل MOVRED ALPI
DODA  MOVRED ALPI
دودا میکسر مدل MOVRED RAZZO
DODA  MOVRED RAZZO