میکسرهای با سیستم هوا دهنده MOVRED MAXI با شفت PTO

دودا میکسر MOVRED MAXI
DODA  MIXER MOVRED MAXI
دودا میکسر MOVRED MAXI AEBI
DODA  MIXER MOVRED MAXI AEBI
دودا میکسر MOVRED GAZZO
DODA  MIXER MOVRED GAZZO