میکسرهای بیوگاز

دودا میکسر 80 BG
DODA  BG 80 Mixer
دودا میکسر BG 500
DODA  BG 500 Mixer
دودا میکسر ME 90
DODA  ME 90 Mixer

میکسرهای بیوگاز در سیستم هاضم جهت بالا بردن بهره وری و تولید به کار میروند. میکسرها باعث اختلاط بهتر کود و مواد خام کشاورزی شده (به عنوان ماده غذایی درون مخزن) و نهایتأ باعث سرعت بیشتر فرایند هضم، دردسترس قرار گرفتن مواد مغذی برای میکروارگانیسم ها و همگن سازی مواد موجود در سیستم هاضم می شوند.