میکسر دمنده (DAERMIX)

دودا میکسر دمنده با رنج عبور هوا 5.1
DODA  DAERMIX MIXER - 5.1
دودا میکسر برقی هوادهنده سری DAERMIX
DODA  ELECTRIC AERATOR SERIES DAERMIX