هرینگبون

 

ویژگی های سالن شیردوشی هرینگبون:

  • فاصله بین دو گاو 48-36 اینچ

  • سالن های شیردوشی هرینگبون دارای طول بیشتر و عرض کمتری نسبت به سالن های شیردوشی پارالل هستند.

  • دارای قابلیت مجهز شدن به خروج سریع

  • عدم امکان شیردوشی گروه های مختلف در یک سمت در صورت استفاده از خروج سریع (تفاوت در سرعت شیردوشی)

ظرفیت سالن شیردوشی هرینگبون