هوادهنده سطحی AGV

 

هوادهنده سطحی AGV

   

 

هوادهنده های شناور سرعت بالا برای لاگن ها، مخزن ها با اعماق متنوع، حوضچه های نگهداری آب و به طور کلی برای مخزن های مخلوط کن طراحی شده اند. عمل پمپ کردن آب باعث انتقال اکسیژن بدست آمده از مخلوط کردن آب می شود.

این سیستم مشخصا برای زمانی که سطوح متفاوتی از مایعات یا وقتی که نیاز به اکسیژن دار کردن و همزمان خنک کردن مایع فرآوری شده است و یا برای جلوگیری از پخش شدن بو، قابل استفاده می باشد.