هوادهنده عمقی SC-SCL

هوادهنده عمقی SC-SCL

                         

 

هوادهنده های عمقی SC-SCL سیستم هوادهی خیلی منعطف و متنوع را نشان می دهند که در صنایع تصفیه آب و هر مکانی که مخلوط کردن به هوا احتیاج دارد استفاده می شوند.