هوادهنده عمقی SCLK

هوادهنده عمقی SCLK 

                        

 

هوا دهنده های SCLK برای مخزن های عمیق و در حالتی که به اکسیژن زیاد نیازمند هستند، مناسب است، این دستگاه به موتور دنده ای و پروانه چرخشی کند مجهز است.

هوادهنده های SCLK به وسیله یک دمنده تغذیه می شوند. یک ویژگی منحصر به فردی که دارد این است که از موتور دو سرعته استفاده می کند که حتی اجازه مخلوط کردن بدون استفاده از هوا را می دهد.