پارالل

 

ویژگی های سالن شیردوشی پارالل:

  • فاصله بین دو گاو 25-28 اینچ
  • مسافت طی شده کمتر توسط مسئول شیردوشی
  • محدود شدن زاویه دید مسئول شیردوشی جهت بررسی پستان

 

ظرفیت سالن شیردوشی پارالل