پمپ شیر

اینترپالس 9000636 - FP4100 تک فاز
InterPuls  9000636 - M.PUMP FP4100 MONO
اینترپالس 9000637 - FP4100 سه فاز
InterPuls  9000637 - M.PUMP FP4100 TRIF
اینترپالس 9000642 - کیت پمپ شیر
InterPuls  9000642 - KIT M.PUMP FP4100
اینترپالس 9000869 - FP4100 تک فاز
InterPuls  9000869 - M.PUMP FP4100 MONO
اینترپالس 9001378 - FP4100 سه فاز
InterPuls  9001378 - M.PUMP FP4100 TRIF
اینترپالس 9000638 - FP4600 تک فاز
InterPuls  9000638 - M.PUMP FP4600 MONO
اینترپالس 9000639 - FP4600 تری فاز
InterPuls  9000639 - M.PUMP FP4600 TRIF
اینترپالس 9000640 - FP4600 سه فاز
InterPuls  9000640 - M.PUMP FP4600 TRIF
اینترپالس 9000643 - FP4600 کیت پمپ شیر
InterPuls  9000643 - KIT M.PUMP FP4600
اینترپالس 9000986 - FP4600 مونو فاز
InterPuls  9000986 - M.PUMP FP4600 MONO
اینترپالس 9000987 - FP4600 سه فاز
InterPuls  9000987 - M.PUMP FP4600 TRIF
اینترپالس 9001017 - FP66 سه فاز
InterPuls  9001017 - M. TRANSF. PUMP FP66 TRIF
اینترپالس 9001645 - FP66 سه فاز
InterPuls  9001645 - FP66 TRI 1.1 KW
اینترپالس 9001717 - FP66 سه فاز
InterPuls  9001717 - FP66 TRI 0.55 kW
اینترپالس 9000988 - کیت پمپ شیر FP66
InterPuls  9000988 - KIT M.PUMP FP4600