پولساتور LE20 - LP20

اینترپالس LE20 - 1039082
InterPuls  LE20 - 1039082
اینترپالس LE20 - 1039083
InterPuls  LE20 - 1039083
اینترپالس LP20 - 1039086
InterPuls  LP20 - 1039086
اینترپالس LP20 - 1039087
InterPuls  LP20 - 1039087

 

   مزایای پولساتور LE20 - LP20

  •  پولساتور الکترونیکی ساده با ضربان دوشش یکسان برای کلیه واحدها
  • دقت و کنترل و پالس دهی ایده آل و یکنواخت برای دوشش گاو در طول عملیات شیردوشی
  • دارای فیلتر هوا و کاملا ً ضد آب
  • دارای طراحی ویژه برای اطمینان از ثابت ماندن خلاء در کل سیستم
  • تغذیه کلیه پولساتور ها از یک برد مرکزی یا به صورت مستقل
  • نصب و سرویس آسان