اخبار

کشف زود هنگام و معالجه کتوز

9 دی 1394

راه حلی کاربردی برای بهینه سازی وضعیت تعادل انرژی گله:

در آغاز شیردهی، گاوهای شیری نمی توانند به اندازه ای که لازم است انرژی مصرف کنند. به همین دلیل آنها باید با جا به جایی بیش از حد چربی بدن آن را جبران کنند. این جا به جایی چربی نشان دهنده تعادل منفی انرژی است که درصورت نبود درمان مناسب، اغلب به کتوز تبدیل می شود.

 

کشف زود هنگام و معالجه کتوز