نوآوری

نوآوری های روز در صنعت دامپروری

کتوز: راه حلی کاربردی برای بهینه سازی وضعیت تعادل انرژی گله

در آغاز شیردهی، گاوهای شیری نمی توانند به اندازه ای که لازم است انرژی مصرف کنند. به همین دلیل آنها باید با جا به جایی بیش از حد چربی بدن آن را جبران کنند. این جا به جایی چربی نشان دهنده تعادل منفی انرژی است که درصورت نبود درمان مناسب، اغلب به کتوز تبدیل می شود.

فحل یابی

با استفاده از سیستم فحل یابی اتوماتیک، تشخیص فحلی با دقت و بازدهی بالا قابل دسترسی بوده و دامپروران قادر خواهند بود راندمان تولید شیر و آبستنی را به میزان زیادی افزایش دهند.


سیستم مدیریت گله Dairy Lab

تجزیه و تحلیل شیر در لحظه از طریق عناصر پروتئین، چربی و لاکتوز شیر به طور روزانه اندازه گیری می شود.