مشخصات پروژه

سالن SRP700 - بهدانی

20 بهمن 1392
مکان خراسان جنوبی-بیرجند                 سیستم         SRP700                         تعداد راس دوشا 100                               
تاریخ نصب تابستان 1389 مدل Midline تعداد واحد شیردوشی          7