مشخصات پروژه

سالن ACR PULS - رادمهر

15 مرداد 1393
مکان گیلان، پونل              سیستم        ACR PULS                                      تعداد راس دوشا            20                                         
تاریخ نصب تابستان 1386 مدل Midiline, Swing over تعداد واحد شیردوشی 9