مشخصات پروژه

سالن ACR - صابری

15 مرداد 1393
مکان تهران، کهریزک           سیستم               ACR                               تعداد راس دوشا                 60                                      
تاریخ نصب بهار1390 مدل Midiline, Swing over تعداد واحد شیردوشی 12