مشخصات پروژه

سالن LP20 stim - سبحان آخوندی

15 مرداد 1393
مکان گرگان، گنبد               سیستم           LP20 stim                   تعداد راس دوشا             100                                   
تاریخ نصب 1384 مدل Midiline تعداد واحد شیردوشی 12