مشخصات پروژه

سالن LP20 stim - دیره

15 مرداد 1393
مکان                گرگان، گنبد              سیستم            LP20 stim              تعداد راس دوشا             50                           
تاریخ نصب بهار1387 مدل Midiline تعداد واحد شیردوشی 8