مشخصات پروژه

سالن LP20 stim - سارانی

15 مرداد 1393
مکان                  گرگان، گنبد                   سیستم               LP20 stim           تعداد راس دوشا              90                         
تاریخ نصب بهار1386 مدل Midiline تعداد واحد شیردوشی 5