مشخصات پروژه

سالن LP20 stim - احمدی

15 مرداد 1393
مکان               تهران، هشتگرد          سیستم             LP20 stim               تعداد راس دوشا            30                      
تاریخ نصب بهار1389 مدل Midiline تعداد واحد شیردوشی 8