مشخصات پروژه

سالن LP20 stim - حسینی

15 مرداد 1393
مکان             تهران، حسن آباد           سیستم            LP20 stim               تعداد راس دوشا            -                        
تاریخ نصب بهار1389 مدل Midiline تعداد واحد شیردوشی 8