مشخصات پروژه

سالن LP20 stim- جهانی

15 مرداد 1393
مکان                   گرگان، خرگوش تپه          سیستم             LP20 stim             تعداد راس دوشا          -                       
تاریخ نصب بهار1388 مدل Midiline تعداد واحد شیردوشی 5