مشخصات پروژه

سالن LP20 stim - طیار

15 مرداد 1393
مکان               گرگان، گنبد               سیستم              LP20 stim              تعداد راس دوشا              -                          
تاریخ نصب بهار1388 مدل ثابت یک طرفه تعداد واحد شیردوشی 14