مشخصات پروژه

فیدر میکسر - رضوان

18 مرداد 1393
مکان اصفهان دستگاه           فیدر تعداد راس دوشا 200
تاریخ نصب        

زمستان 1388              

مدل    Master  7m3                                              جایگاه پرورش                 بهاریند