مشخصات پروژه

سالن SRP700 - خانی آبادی

15 مرداد 1393

 

مکان تهران، حسن آباد               سیستم            SRP 700                                   تعداد راس دوشا               300                                     
تاریخ بهار 1390 مدل Midiline, Swing over تعداد واحد شیردوشی 12