مشخصات پروژه

فیدر میکسر - قلندری

18 مرداد 1393
مکان گلستان دستگاه             فیدر کل گله                     1000
تاریخ نصب

زمستان 1389                          

مدل             

Magnum  9m3

Magnum 15m3                

جایگاه پرورش          فری استال