مشخصات پروژه

فیدر میکسر - فهیمی پور

18 مرداد 1393
مکان تهران، حسن آباد                            دستگاه             فیدر تعداد راس دوشا 1000
تاریخ نصب       

بهار 1389         

مدل

Magnum 12m3

Magnum 16m

جایگاه پرورش           بهاربند